TRETS D'IDENTITAT

OBJECTIUS GENERALS
   
La nostra escola té uns principis fonamentals al voltant dels quals desenvolupem la tasca docent. Ens proposem:

  • Fer possible i garantir el procés de creixement personal de tots i cadascun dels alumnes perquè puguin ser persones lliures, responsables i independents.
  • Potenciar l’educació en el respecte, la convivència i la solidaritat.  Fomentar una actitud responsable i de respecte al medi natural.
  • Posar les condicions necessàries perquè tots els alumnes desenvolupin les seves màximes capacitats i aptituds per poder comprendre la realitat que els envolta, i així, poder-hi intervenir.
  • Fomentar un procés d’ensenyament – aprenentatge on els alumnes siguin els protagonistes actius de la construcció dels seus propis coneixements.
  • Promoure la llengua catalana com a llengua d’ús i de comunicació en la vida quotidiana de l’escola, la llengua base d’aprenentatge i la pròpia de l’ensenyament. Desenvolupar un projecte plurilingüe coordinat que ha de garantir la competència bàsica en l’ús de la llengua catalana, la llengua castellana i  la llengua anglesa (des de P – 3).
  • Considerar l’educació una responsabilitat compartida entre tots els agents que hi intervenen (família, mestres, educadors i personal no docent). Per aquesta raó cal afavorir la comunicació i la participació de tots els membres de la comunitat escolar, tant a nivell individual com a través dels òrgans corresponents (AMPA i Consell Escolar).
  • Potenciar la formació artística integral (visual, plàstica i musical). L’ensenyament musical s’imparteix, per una mestra especialista, des de P – 3.
  • Afavorir la introducció de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge des de P – 3.
En resum, entenem la nostra tasca docent com el resultat d’un treball de discussió, reflexió, coordinació i consens de l’equip de mestres, amb la voluntat d’oferir una línea de treball coherent. Som receptius a totes aquelles estratègies i metodologies que ens han de proporcionar els resultats més òptims d’acord amb els processos d’avaluació.